Il-Giardino-dei-Pensieri

Installation view – 2002